המרכז הביו דינמי לגידול דבורים

החזון:
ייזום טיפוח דבורת הדבש בעיר ובסביבה תוך יצירת מערכת אקולוגית, כלכלית, חברתית ותרבותית ברת-קיימא, בדרך של פעילות סביבתית-חינוכית עם חשיבות עולמית. במוקד הפעילות, הקמת כוורות בעיר במשקי בית פרטיים, במוסדות חינוך, בפארקים ועל מבני ציבור בגישה הוליסטית ביו-דינמית. מיזם זה יעודד את עצירת תהליך היעלמות הדבורים מהעולם תוך כדי יצירת גשר בין אנשים, עמים ודתות. המיזם מבוסס על ממד של עבודה קהילתית-חברתית וחינוכית ויוכל לסייע בטיפוח מקורות פרנסה נוספים ויצור מזון עצמי בעיר.

פרטים נוספים