רופאים לזכויות אדם

עמותת רופאים לזכויות אדם היא עמותה לא ממשלתית ללא כוונות רווח, המתנגדת לכיבוש ופועלת לסיומו ורואה בו מקור וסיבה להפרת זכויות אדם. העמותה נאבקת למען זכויות אדם בכלל והזכות לבריאות בפרט, בישראל ובשטחים הכבושים.

 
רופאים לזכויות אדם מאמינה כי לכל אדם הזכות לבריאות, וכי היא בסיס למימושן של זכויות אדם אחרות ונגזרת מהן. אנו מאמינים כי זוהי חובתה של מדינת ישראל ליישם זכות זו באופן שוויוני כלפי כלל האוכלוסיות והפרטים תחת שליטתה: הפלסטינים בשטחים הכבושים, תושבי ישראל המבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי, הבדואים בכפרים הבלתי מוכרים בנגב, אסירים ועצירים, מהגרי עבודה, חסרי מעמד אזרחי, פליטים ומבקשי מקלט.
 
לפירוט דרכי הפעולה של העמותה ראו דפי פעילות רפואית, פעילות משפטית ודוחות.

העמותה מאמינה כי לקהילה הרפואית תפקיד חשוב במאבק נגד הפרות זכויות אדם וכן ליישום ומימוש הזכות לבריאות – בהתבסס על כללי האתיקה הרפואית והאמנות המעגנות זכויות אדם (למידע נוסף על הזכות לבריאות). למעלה ממחצית 1,500 החברות והחברים בעמותה, הנם עובדי רפואה.

במאבק נגד הפרת זכויות אדם, בעיקר אלה הנגזרות מכיבוש השטחים הפלסטיניים, מנהלת העמותה מאבק מתמשך נגד עינויים, נגד הרג ללא משפט, נגד מעצרים שרירותיים (מנהליים) ונגד כליאה בבידוד.
 
פעילות העמותה מתמקדת בזכות לבריאות במובנה הרחב תוך הכללת גורמים מקדימים המגדירים בריאות כגון: חופש תנועה, מים נקיים, תנאי תברואה מודרניים, תזונה נאותה, דיור נאות, אפשרות לחינוך ולהשכלה, אפשרות לתעסוקה, אי אלימות ועוד. תפיסה זו של הזכות לבריאות, מוצאת ביטוי בהערה 14 לזכות לבריאות, שפרסמה וועדת האו"ם לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות.
 
ברוח זו פועלת רופאים לזכויות אדם לקידום חברה המבוססת על ערכים של זכויות אדם, סולידאריות, צדק חברתי, שוויון ועזרה הדדית, בקרב אוכלוסיות שונות תחת אחריות מדינת ישראל:
 
דרכי פעולתנו –
ייצוג פרטני – ייצוג פונים, מול רשויות המדינה, במטרה להגן על זכותם לבריאות ועל זכויות האדם שלהם.
מאבק עקרוני – ניהול מאבקים עקרוניים מול רשויות המדינה, לשינוי מדיניות הפוגעת בזכויות האדם ובזכות לבריאות של פרטים וקבוצות.
טיפול רפואי – מתן אבחון טיפול רפואי במסגרת מרפאות העמותה, כמענה לצרכיהם הרפואיים הבסיסיים של הפונים בהיעדר מענה הולם ונטילת אחריות על ידי המדינה, וכאקט של סולידאריות עם האוכלוסייה הנפגעת ומחאה כנגד הפגיעה.
 
הקמת העמותה – "עמותת רופאים ישראלים-פלסטינים לזכויות אדם" (כשמה אז) הוקמה בחודשים הראשונים להתקוממות הפלסטינית בשטחים הכבושים בשנת 1988. העמותה הוקמה ביוזמתה של ד"ר רוחמה מרטון, כיום נשיאת העמותה, וקבוצת רופאים ורופאות יהודים ופלסטינים מישראל. העמותה לקחה חלק מרכזי במאבק ארגוני זכויות אדם כנגד עינויים במתקני הכליאה בישראל, ובפרט כנגד השתתפות רופאים בעינויים של נחקרים פלסטינים ובכך שלא מנעו ולא דיווחו על העינויים.
לפני שלוש שנים יזמה ד"ר רוחמה מרטון את הקמת הארכיון/מאגר מידע של העמותה. ד"ר מרטון עובדת בהתנדבות באופן סדיר בהקמת הארכיון אשר עוסק בשימור וקיטלוג של מסמכי העמותה מיום הקמתה.
 

פרטים נוספים